Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Zakładów Ceramicznych "BOLESŁAWIEC" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00001141136, posiadającą NIP 6120003949 i Numer REGON 230198030, mającą siedzibę w Bolesławcu, Polska, pod adresem: ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec, za pośrednictwem sklepu internetowego www.zakladyboleslawiec.com. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu sp. z o.o.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym zakladyboleslawiec.com, zwanym dalej Klientem, a Zakładami Ceramicznymi „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o.
 3. Klientem może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym zakladyboleslawiec.com bądź dokonująca zakupów bez rejestracji. Użyte w niniejszym Regulaminie określenie Klient jest synonimem.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować Regulamin.

II. OFERTA I SPRZEDAŻ

  1. Przedmiotem oferty są ceramiczne wyroby stołowe oraz garnki ceramiczne przedstawione na stronie sklepu internetowego.
  2. W przypadku zainteresowania wyrobami nieznajdującymi się w bieżącej ofercie sklepu internetowego, Klient może złożyć zamówienie indywidualne.

  3. Wszystkie ceny wyrobów znajdujących się w sklepie są podawane w polskich złotych, walucie EURO i USD i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
  4. Do ceny towaru podanej na stronie sklepu internetowego dodawana jest kwota za koszt przesyłki.
  5. Wyroby oferowane w sklepie posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski i innych krajów, do których prowadzona jest dystrybucja. Wszystkie wyroby są w pierwszym gatunku, zgodnie z przyjętymi w Zakładach Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. zasadami klasyfikacji.
  6. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są oznakowane w celach identyfikacyjnych i są zastrzeżone znakami towarowymi Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu sp. z o.o.
  7. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej https://www.zakladyboleslawiec.com i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Klient może dokonać również zakupów bez rejestracji.
  8. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
   • dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.zakladyboleslawiec.com,
   • otrzymywania indywidualnych rabatów,
   • udziału w promocjach i konkursach,
   • opiniowania produktów.
  9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link do strony internetowej, służący do aktywacji konta i ustalenia indywidualnego hasła Klienta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
  10. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
  11. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
   • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie zakladyboleslawiec.com i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
   • powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego zakladyboleslawiec.com,
   • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
  12. Wszelkie informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych oraz prawach Klienta z tym związanych zawarte zostały w Polityce prywatności stanowiącej osobny dokument dostępny na stronie internetowej sklepu.

III. ZMIANA REGULAMINU

   1. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy zakladyboleslawiec.com. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu zakladyboleslawiec.com z zastrzeżeniem, że Klient uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu zakladyboleslawiec.com. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z brakiem możliwości korzystania ze sklepu internetowego również w sytuacji, gdy Klient dokonuje zakupu bez rejestracji.
   2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.zakladyboleslawiec.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

IV. ZAKUP PRODUKTÓW

   1. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym zakladyboleslawiec.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
   2. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
   3. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas wypełniania danych.
   4. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość – zakupy bez rejestracji”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w sklepie internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży tj.: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz jego numer telefonu i adres dostawy towaru. Klient powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu. Na Kliencie spoczywa obowiązek podania właściwych do identyfikacji danych.
   5. 5. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość - zakupy bez rejestracji” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Klientem a Zakładami Ceramicznymi „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. nowej Umowy Sprzedaży. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:
    1. zamówienie zostaje anulowane,
    2. z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Klienta dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.

V. SPOSÓB ZAMÓWIENIA

   1. Zamówienie składa się przez wypełnienie formularza zamówienia w ikonie „Koszyk". Zamówienie uważa się za złożone jeśli klient zaakceptował je poprzez naciśnięcie klawiszy „Rozumiem i akceptuję Regulamin sklepu” oraz „Zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty".
   2. Każde zamówienie zostaje potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości potwierdzającej na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Potwierdzenie oznacza, że zamówienie zostało otrzymane i przyjęte do realizacji w terminach wskazanych w pkt. 9 niniejszego regulaminu. Potwierdzenie odbywa się drogą elektroniczną.

VI. SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Klient wybiera jedną z poniższych form płatności:

   1. Za pobraniem - należność za towar i przesyłkę jest w całości inkasowana przez kuriera przy dostawie paczki na wskazany przez klienta adres.
   2. Przelewem bankowym - klient przedpłaca na konto Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością kwotę odpowiadającą wartości zamówienia. Przy wyborze takiej formy zapłaty należy bezzwłocznie przesłać do Zakładów kopię wpłaty na adres mailowy sklepu box@zakladyboleslawiec.com. Po potwierdzeniu zapłaty zamówienie zostanie skierowane do realizacji. Numery rachunków bankowych właściwych do dokonywania zapłaty przelewem bankowym są następujące:
     1. dla wpłat w PLN: 25 2490 0005 0000 4600 3435 1750
     2. dla wpłat w EUR: 44 2490 0005 0000 4600 2356 6948
     3. dla wpłat w USD: 32 2490 0005 0000 4600 1956 5235
                    NR SWIFT: ALBPPLPW
   3. Kartą płatniczą w chwili autoryzacji karty - należność za towar i przesyłkę klient reguluje kartą płatniczą akceptowaną przez PayPal przed wysyłką towaru.
   4. Internetowym przelewem bankowym za pośrednictwem e-Service oraz serwisu T-Pay.pl, który umożliwia autoryzację transakcji - Klient jest zobowiązany umieścić identyfikator transakcji w tytule internetowego przelewu bankowego wykonywanego na konto bankowe serwisu T-Pay.pl. Klient winien zachować unikalny identyfikator transakcji dla celów kontroli stanu tej płatności.

2. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do czasowego ograniczania lub wyłączania poszczególnych metod płatności.

VII. WARUNKI DOSTAWY – FIRMY KURIERSKIE

   1. Koszt dostawy jest ustalany automatycznie i jest uzależniony od wagi, wartości, objętości i ilości wysyłanych paczek.
   2. Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów dostawy:
    • Firma Kurierska UPS
   3. Czas dostawy na terenie Polski wynosi 1-3 dni robocze od przekazania paczki firmie kurierskiej.
   4. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o. o. zastrzegają sobie prawo do czasowego ograniczania lub wyłączania poszczególnych dostępnych sposobów dostawy.
   5. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas podany w pkt. 9 niniejszego Regulaminu.
   6. Z chwilą odbioru przesyłki na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Odbierając towar Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu, a gdy takie posiada należy spisać protokół reklamacji w obecności firmy kurierskiej.
   7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zgłoszenie powinno zostać przekazane w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki, elektronicznie pod adres box@zakladyboleslawiec.com (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
   8. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania, w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. mogą dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
   9. Listy przewozowe generowane są automatycznie na dane Klienta, jako właściwe dane adresowe, wskazane przy składaniu zamówienia. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za nadane paczki, wysłane na błędne dane Klienta, wskazane przez niego przy rejestracji. Koszt zwrotu paczki ponoszą Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o.
   10. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty wysyłki towaru, w szczególności cła i podatki związane z wysyłką towaru, w tym koszty zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

VIII. SPOSÓB PAKOWANIA

   1. Wyroby ceramiczne pakowane są w kartony. Artykuły pakowane są w piankę PP, która gwarantuje bezpieczne dostarczanie nieuszkodzonej ceramiki do miejsca dostawy.
   2. Ze względów bezpieczeństwa maksymalna waga przesyłki krajowej nie może przekraczać 20 kg, a zagranicznej 15 kg. Jeśli ciężar zamówionego towaru jest większy, wówczas przesyłka jest dzielona tak, aby ciężar każdej paczki krajowej nie przekraczał 20kg, natomiast ciężar każdej paczki zagranicznej nie przekraczał 15kg.
   3. Przesyłka zostanie wysłana na adres, podany w formularzu danych osobowych.
   4. Paczki wysyłane przez sklep są oklejane kobaltową taśmą firmową i oznaczone naklejką z danymi teleadresowymi Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o.

IX. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

   1. Na czas realizacji zamówienia składają się:
    • kompletowanie,
    • pakowanie i przygotowanie paczki do wysyłki,
    • czas dostawy przez firmę kurierską.
   2. Sklep realizuje wysyłki w przeciągu 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia zamówienia, nie wliczając terminu dostawy kurierskiej.
   3. W trakcie trwania promocji oraz w przypadku dużej liczby składanych zamówień przez klientów, czas realizacji może przedłużyć się do 15 dni roboczych.
   4. W chwili, kiedy towar nie znajduje się w magazynie, czas realizacji może przedłużyć się do 30 dni roboczych.

X. FAKTURA

   1. Klient otrzymuje fakturę VAT z wyszczególnieniem w odrębnych pozycjach ceny za wyroby, ceny za przesyłkę oraz należnego podatku VAT.
   2. Każda transakcja realizowana w sklepie internetowym jest fiskalizowana zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011.177.1054).
   3. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
   4. Klient może cofnąć akceptację otrzymywania faktur w postaci elektronicznej przesyłając sprzedawcy skan podpisanego oświadczenia zgodnie z brzmieniem określonym w załączniku nr 1 na następujący adres e-mail box@zakladyboleslawiec.com
   5. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
   6. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. wystawiają i przesyłają faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
   7. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za błędne dane Klienta wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
   8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU

   1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134.) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni zwrócić rzeczy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotu towaru.
   2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
    1. dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
     obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
     -polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
    2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest poinformować Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z o.o. ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec, e-mail: box@zakladyboleslawiec.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną - załącznik nr 2).
   4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru w przypadku kupującego niebędącego konsumentem ani podmiotem, o którym mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w brzmieniu od dnia 1.01.2023 r. są możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, ani nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony. Zwracany towar obowiązkowo musi posiadać oryginalne metki i naklejki producenta.
   5. Konsument jest uprawniony do bezwarunkowego odstąpienia od umowy, przy zachowaniu 14-dniowego terminu wskazanego w ust. 1 z tym zastrzeżeniem, że ponosi on odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
   6. W przypadku odstąpienia od umowy Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. zwracają Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. zostały poinformowane o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie, nie wiążące się dla niego z żadnymi kosztami.
   7. Zwracany towar należy odesłać na własny koszt razem z otrzymaną fakturą VAT na adres: Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC”, ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „SKLEP INTERNETOWY - ZWROT”, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.
   8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o., Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. nie są zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   9. Klient zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.

XII. REKLAMACJE KONSUMENTÓW ORAZ PODOMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w brzmieniu od dnia 1.01.2023 r.

   1. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. ponoszą odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową, istniejącą w chwili jego dostarczenia i ujawnioną w ciągu dwóch lat od tej chwili
   2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
    1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
    2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
   3. Przy składaniu reklamacji można wykorzystać druk stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Reklamacje dotyczące wad towaru należy wnosić niezwłocznie po ujawnieniu wad na adres: Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z o.o., ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „SKLEP INTERNETOWY”, Polska lub elektronicznie na adres box@zakladyboleslawiec.com.
   4. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres magazynu Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o., tj. Cieszkowskiego 17, 59-700 Bolesławiec.
   5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla sprzedawcy.
   6. W przypadku odmowy naprawy lub wymiany towaru zgodnie z żądaniem konsumenta z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy.
   7. Konsument jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpienia od umowy również gdy:
     1. przedsiębiorca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w brzmieniu od dnia 1.01.2023 r.
     2. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
     3. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w brzmieniu od dnia 1.01.2023 r.
     4. z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
   8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
   9. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.
   10. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
   11. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny
   12. Koszty odbioru towaru niezgodnego z umową i wysyłki towaru naprawionego lub wymienionego w ramach procedury reklamacyjnej ponoszą Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu sp. z o.o.
   13. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823)

XIII. REKLAMACJE PRZEDSIĘBIORCÓW

   1. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponoszą żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wad podstępnie zatajonych.

XIV. NEWSLETTER

   1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2020 poz. 344).
   2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest spersonalizowana i dobrana do indywidualnych potrzeb Klienta informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie towarów Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o., nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne informacje o towarach oferowanych przez Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o.. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.
   3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Ewentualne spory wynikające z umowy sprzedaży zawartej poprzez sklep internetowy www.zakladyboleslawiec.com rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Zakładów Ceramicznych „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o., z wyłączeniem sporów z osobą będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] k.c. oraz osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Spory te będą poddawane rozstrzygnięciu sądu właściwego według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
   2. Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do zmiany asortymentów towarów znajdujących się w ofercie sklepu.
   3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: w dacie zgodnej z pkt 3 ust 2 (po upływie minimum 7 dni od dnia umieszczeni regulaminu na stronie)