Polityka prywatności

Polityka prywatności obowiązująca na stronie www oraz w Sklepie Internetowym www.zakladyboleslawiec.com, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, których dane dotyczą a także informacje w zakresie stosowania plików cookies. Sklep Internetowy i strona www funkcjonuje pod adresem url: https://zakladyboleslawiec.com
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem stron www i Sklepu Internatowego są: Zakłady Ceramiczne "BOLESŁAWIEC" w Bolesławcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec.
 3. Użyte w dokumencie sformułowania „Klient” i „Użytkownik” odnoszą się do osób i podmiotów korzystających ze stron www oraz Sklepu Internetowego Administratora, których dane osobowe Administrator wykorzystuje zgodnie z niniejszą polityką prywatności.
 4. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) -zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 5. Z Administratorem można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: ul. Kościuszki 11, 59-700 Bolesławiec
  • przez e-mail: rodo@ceramicboleslawiec.com.pl
 6. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz strony www jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego, strony www - za wyjątkiem:
  • zawarcia umowy z Administratorem – niepodanie w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz Regulaminu Sklepu Internetowego, niniejszej polityki prywatności danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  • obowiązków ustawowych Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe są wykorzystuje w następujących celach:
  • Przesyłania newslettera,
  • Obsługi zapytań,
  • Kompleksowej obsługi zamówień produktów oraz usług,
  • Prezentacji oferty, oraz wysyłanie informacji handlowych dot. produktów i usług oferowanych ZC „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o. (dotyczy sytuacji w których Użytkownik wyraził na to zgodę)
 8. Informacje o użytkownikach i ich zachowaniu pozyskiwane są w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane,
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane i stosowane metody ochrony danych osobowych

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

 1. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie posiadający Operator klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 2. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne przeglądy i aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze firmy zewnętrznej Home.pl

4. Prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących przypadkach:
  • rejestracji konta w celu utworzenia konta i zarządzania tym kontem, składania zmówienia w celu wykonania umowy.
   Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta (art.6 ust.1 lit. b RODO),
  • subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną.
   Podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonie umowy niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art.6 ust.1 lit.a RODO).
  • korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.
   Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art.6 ust.1 lit.b RODO).
 2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
  • firm hostingowych na zasadzie powierzenia,
  • kurierzy/ przewoźnicy/ spedytorzy,
  • operatorzy pocztowi,
  • banki/operatorzy płatności,
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane będą przetwarzane do dnia wycofania przez Klienta zgody.
 4. Klient ma prawo:
  • do cofnięcia zgody - art. 7 ust. 3 RODO,
  • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,
  • do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - art.17 RODO
  • do ograniczenia przetwarzania danych art. 18 RODO
  • dostępu do danych – art. 15 RODO
  • do sprostowania danych - art.16 RODO
  • do przenoszenia danych – art.20 RODO
 5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Klienta interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Adresy właściwe do skierowania sprzeciwu wskazano w pkt 1 ust. 5 niniejszego dokumentu.
 6. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W stosunku do Klienta mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz wobec Klientów dla których Administrator zarejestrował stosowną zgodę w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe mogą być przesyłane poza Unię Europejską (EU) lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) do tzw. krajów trzecich. W związku z korzystaniem przez Administratora z Google Analytics i Piksela Facebooka część zanonimizowanych danych trafia do USA.

5. Informacje w formularzach

 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Profilowanie w sklepie internetowym

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 lit. 4 Rozporządzenia RODO.
 2. Administrator może korzystać w Sklepie Internatowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży oraz możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym.
 3. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania się danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np.: poprzez dodanie konkretnego wyrobu do koszyka zakupów, analizie historii dokonanych zakupów. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych oraz zgody Klienta, aby móc przesłać np. propozycje zakupu dodatkowych wyrobów.

7. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

8. Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA), nie przekazuje usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Klienta.
 2. Administrator stosuje techniki marketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania Klienta na stronie.
 3. Administrator stosuje korzysta z Piksela Facebooka. Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą.
 5. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działania marketingowo – promocyjne w odniesieniu do Klientów, o ile wyrazili oni zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej.

8. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

9. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Administratora. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta, pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
 5. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z Administratorem podmioty.
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów.

10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www i Sklepu Internetowego.

11. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie o czym klienci zostaną poinformowani z 7 -dniowym wyprzedzeniem.
 2. Data ostatniej modyfikacji 11/04/2022r.